sysdba.ir

وبلاگی برای انتشار تجربیات شخصی راهبر پارسی اوراکل

sysdba.ir

وبلاگی برای انتشار تجربیات شخصی راهبر پارسی اوراکل

نصب جاوا بر روی CentOS

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۶ ب.ظ

جاوا یکی از پرکاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسی است. جاوا شرایطی را محیا می‌کند که توسعه‌دهنده نرم‌افزار به راحتی و فارق از وابستگی‌های سیستم‌عامل اقدام به طراحی، توسعه و انتشار نرم‌افزارهای کاربردی کند. در این مستند فرآیند نصب جاوا بر روی سیستم‌عامل‌های CentOS, Redhat, Oracle Enterprise Linux, Fedora به تفصیل تشریح می‌گردد.

نسخه‌هایی از جاوا که در این مستند پوشش داده می‌شوند به شرح زیر می‌باشند.

 1. OpenJDK 7
 2. OpenJDK 6
 3. Oracle Java 8
 4. Oracle Java 7

پیش‌نیازها

برای نصب جاوا بر روی CentOS نیاز به یک کاربری عادی با سطح دسترسی sudo می‌باشد. به منظور ایجاد یک کاربری عادی می‌توان از دستور useradd استفاده کرد.

پراکندگی نسخه‌های جاوا

سه نسخه متمایز جاوا عبارت‌اند از :

 1. Standard Edition (SE)
 2. Enterprise Edition (EE)
 3. Micro Edition (ME)

 

در این مستند به تشریح نسخه SE پرداخته خواهد شد. دو نوع بسته نرم‌افزاری برای نسخه SE جاوا به شرح زیر است.

 1. Java Runtime Environment (JRE)
 2. Java Development Kit (JDK)

در برخی موارد از بسته JRE با نام Java Virtual Machine (JVM) نیز یاد می‌شود. با استفاده از این بسته نرم‌افزاری امکان اجرای Applet و نرم‌افزارهای کامپایل شده جاوا بر روی سرور میسر می‌شود. در بسته JDK علاوه بر JRE فایل‌های دیگری به منظور توسعه، آزمایش، کامپایل و ... نرم‌افزارهای مبتنی بر جاوا نیز وجود دارد.

همچنین دو نسخه از جاوا منتشر می‌شود.

 1. OpenJDK
 2. Oracle Java

این دو نسخه که در اغلب بخش‌ها شبیه به یکدیگر هستند تمایزهای دارند. نسخه OpenJDK به صورت تمام بازمتن می‌باشد؛ در صورتی که نسخه Oracle Java دارای بخش‌های انحصاری است. اکثر نرم‌افزارهای جاوا با هر دو نسخه هم‌خوانی دارند؛ اما لازم است نسخه‌ای از جاوا نصب گردد که در مستندات نرم‌افزار از سوی توسعه‌دهندگان معرفی شده است.

همچنین امکان نصب نسخه‌ها و نگارش‌های مختلفی از جاوا بر روی یک سرور وجود دارد که توصیه می‌شود تنها نسخه و نگارش لازم برای اجرای نرم‌افزار نصب گردد.

OpenJDK 7

در این بخش از مدیر بسته‌های نرم‌افزاری dnf و یا yum استفاده شده و با استفاده از مخازن اینترنتی ، اقدام به نصب OpenJDK 7 می‌شود.

JRE

با استفاده از دستور زیر بسته JRE از OpenJDK 7 نصب خواهد شد.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum install -y java-1.7.0-openjdk

 JDK

با استفاده از دستور زیر بسته JDK از OpenJDK 7 نصب خواهد شد.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum install -y java-1.7.0-openjdk-devel

OpenJDK 6

در این بخش از مدیر بسته‌های نرم‌افزاری dnf و یا yum استفاده شده و با استفاده از مخازن اینترنتی ، اقدام به نصب OpenJDK 6 می‌شود.

JRE

با استفاده از دستور زیر بسته JRE از OpenJDK 7 نصب خواهد شد.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum install -y java-1.6.0-openjdk

JDK

با استفاده از دستور زیر بسته JDK از OpenJDK 7 نصب خواهد شد.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum install -y java-1.6.0-openjdk-devel

Oracle Java ۸

در این بخش از مدیر بسته‌های نرم‌افزاری dnf و یا yum استفاده شده و با استفاده از مخازن اینترنتی ، اقدام به نصب Oracle Java 8 می‌شود. نکته قابل ملاحظه این است که ابتدا اقدام به دانلود بسته نرم‌افزاری مربوطه از مخازن اینترنتی شرکت اوراکل کرده و سپس به صورت محلی نصب انجام می‌شود.

پیش از دانلود بسته نرم‌افزاری لازم است تعهدنامه شرکت اوراکل تایید گردد. نگارش ۸۰ از بسته Oracle Java 8 که آخرین نگارش منتشر شده در زمان تهیه این مستند می‌باشد، دانلود و نصب خواهد شد. در صورتی نیاز به نصب نگارش دیگری باشد، می‌توان به صورت مستقیم فایل rpm را از وب‌سایت اوراکل دانلود و به سرور منتقل نمود.

JRE

با استفاده از دستور زیر فایل rpm بسته‌نرم‌افزاری مربوطه دانلود می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u60-b27/jre-8u60-linux-x64.rpm"

سپس با استفاده از دستور زیر نصب بسته نرم‌افزاری انجام می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum localinstall jre-8u60-linux-x64.rpm

اکنون جاوا در مسیر usr/java/jdk1.8.0_60/jre/bin/java/ نصب شده و لینک آن در آدرس /usr/bin/java قرار داده شده است. در انتها فایل rpm حذف می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ rm -f jre-8u60-linux-x64.rpm

JDK

با استفاده از دستور زیر فایل rpm بسته‌نرم‌افزاری مربوطه دانلود می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u60-b27/jdk-8u60-linux-x64.rpm"

سپس با استفاده از دستور زیر نصب بسته نرم‌افزاری انجام می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum localinstall jdk-8u60-linux-x64.rpm

اکنون جاوا در مسیر usr/java/jdk1.8.0_60/jre/bin/java/ نصب شده و لینک آن در آدرس /usr/bin/java قرار داده شده است. در انتها فایل rpm حذف می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ rm -f jdk-8u60-linux-x64.rpm

Oracle Java 7

در این بخش از مدیر بسته‌های نرم‌افزاری dnf و یا yum استفاده شده و با استفاده از مخازن اینترنتی ، اقدام به نصب Oracle Java 7 می‌شود. نکته قابل ملاحظه این است که ابتدا اقدام به دانلود بسته نرم‌افزاری مربوطه از مخازن اینترنتی شرکت اوراکل کرده و سپس به صورت محلی نصب انجام می‌شود.

پیش از دانلود بسته نرم‌افزاری لازم است تعهدنامه شرکت اوراکل تایید گردد. نگارش ۷۹ از بسته Oracle Java 7 که آخرین نگارش منتشر شده در زمان تهیه این مستند می‌باشد، دانلود و نصب خواهد شد. در صورتی نیاز به نصب نگارش دیگری باشد، می‌توان به صورت مستقیم فایل rpm را از وب‌سایت اوراکل دانلود و به سرور منتقل نمود.

JRE

با استفاده از دستور زیر فایل rpm بسته‌نرم‌افزاری مربوطه دانلود می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jre-7u79-linux-x64.rpm"

سپس با استفاده از دستور زیر نصب بسته نرم‌افزاری انجام می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum localinstall jre-7u79-linux-x64.rpm

اکنون جاوا در مسیر usr/java/jdk1.8.0_60/jre/bin/java/ نصب شده و لینک آن در آدرس /usr/bin/java قرار داده شده است. در انتها فایل rpm حذف می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ rm -f jre-7u79-linux-x64.rpm

JDK

با استفاده از دستور زیر فایل rpm بسته‌نرم‌افزاری مربوطه دانلود می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.rpm"

سپس با استفاده از دستور زیر نصب بسته نرم‌افزاری انجام می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ sudo yum localinstall jdk-7u79-linux-x64.rpm

اکنون جاوا در مسیر usr/java/jdk1.8.0_60/jre/bin/java/ نصب شده و لینک آن در آدرس /usr/bin/java قرار داده شده است. در انتها فایل rpm حذف می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ rm -f jdk-7u79-linux-x64.rpm

تنظیم جاوا پیشفرض

در برخی موارد ممکن است چند نسخه مختلف از جاوا بر روی سرور نصب شده باشد. همچنین ممکن است کاربری‌ها و نرم‌افزارهای مختلف از نگارش‌های متفاوتی استفاده کنند. در این بخش به تشریح تنظیمات لازم در این مورد پرداخته می‌شود.

با استفاده از دستور زیر نگارش فعلی جاوا شناسایی می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ java -version

دستور alternative

با استفاده از دستور alternative نگارش‌های مختلف از نرم‌افزارها با استفاده از لینک‌ها مدیریت می‌شوند. برای مشاهده و مدیریت برنامه جاوا از دستور زیر استفاده می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ alternatives --config java

 

There are 5 programs which provide 'java'.

 

  Selection    Command

-----------------------------------------------

*+ 1           /usr/java/jdk1.8.0_60/jre/bin/java

   2           /usr/java/jdk1.7.0_79/jre/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

 متغیرهای محیطی

بسیاری از نرم‌افزارهای مبتنی بر جاوا از دو متغیر محیطی JAVA_HOME و JRE_HOME برای اجرای دستور java استفاده می‌کنند. از این رو می‌توان به وسیله تعریف این دو متغیر در محیط کاربری و اجرای نرم‌افزار، نگارش مورد استفاده جاوا را مدیریت کرد.

با استفاده از دستور زیر متغیر JAVA_HOME در سطح کل سیستم تعریف می‌شود.

[oracle@orcl ~]$ sudo sh -c "echo export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_60/jre >> /etc/environment"

 • موافقین ۰ مخالفین ۰
 • ۹۶/۰۵/۲۴
 • ۱۸۲ نمایش
 • محمدحسین چهاردولی

Install java on linux

نصب جاوا در لینوکس

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
تجدید کد امنیتی